Privacybeleid

divider

Privacyverklaring van Kapsalon Lotus.(GDPR-conform)

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kapsalon Lotus verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Kapsalon Lotus, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoons-gegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1)Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Kapsalon Lotus,mechelsesteenweg,379 3020 Herent tel.016232734
Het kapsalon is bereikbaar via :info kapsalonlotus.be

2)Welke gegevens worden verwerkt door Kapsalon Lotus en voor welk doel:

2.1 De volgende gegevens worden verwerkt:
a) voor-en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) kleurfiche en eventuele hoofdhuiddiagnose
2.2 Kapsalon Lotus verwerkt de in sub2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
b)de hoofdhuiddiagnose wordt gebruikt in de voortgang van de behandelingen en om deze te monitoren.
E-mail berichtgeving:
Kapsalon lotus gebruikt je naam en e-mailadres om een nieuwsbrief met informatie over diensten en activiteiten te sturen.
Afmelding voor deze mailing is te allen tijden mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3) Bewaartermijnen.

Kapsalon Lotus verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.Beveiliging en bewerkers.

Kapsalon Lotus doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik .We doen dit aan de hand van fysieke ,administratieve en technologische maatregelen. Alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze systemen en de toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben.
Voor zover gegevens worden vertrekt aan derden ,komt Kapsalon Lotus met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

5) Inzagerecht, verwijdering en vragen, klachten.

-via Vancamp Birgitta van Kapsalon Lotus kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
-Bij vertrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.
-Vancamp Birgitta zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
-Indien je bezwaar wilt maken tegen de verdere verwerking van je persoonsgegevens als bedoelt in art.2, kan je eveneens contact opnemen met Vancamp Birgitta.
-Indien je klachten hebt over de wijze waarop Kapsalon Lotus je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt kan je contact opnemen met de autoriteit Persoonsgegevens.
-Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan Vancamp Birgitta van Kapsalon Lotus via : info kapsalonlotus.be

6) Wijzigingen.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd .De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Kapsalon Lotus
Vancamp Birgitta.